Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Regulamin

PRAWA I ZOBOWIĄZANIA SZKOŁY

1. Hello English School zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć w ilości przewidzianej dla danego rodzaju kursu i grupy wiekowej w odpowiednio wyposażonej sali.

2. Grupy kursowe są tworzone z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, wieku,

doświadczeń językowych i indywidualnych potrzeb ich Uczestników.

3. Zajęcia na kursach organizowanych przez Hello English School prowadzą Nauczyciele posiadający kwalifikacje do prowadzenia nauki języków obcych.

4. Nauczyciele rzetelnie realizują program kursów.

5. Nauczyciele mają obowiązek przygotowywać i systematycznie przeprowadzać wejściówki i testy sprawdzające postępy słuchaczy, egzaminy próbne oraz wewnętrzne egzaminy końcowe.

6. W przypadku nieobecności nauczyciela szkoła zapewnia zastępstwo, zastrzegając sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach i odrobienia ich w terminie ustalonym ze Słuchaczami lub ich Opiekunami.

7. Nieobecność Kursanta na zajęciach nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za dane zajęcia.

8. Hello English School nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

9. Hello English School ma prawo do skreślenia Słuchacza z listy uczestników kursu w przypadkach zachowań sprzecznych z normami współżycia społecznego; jeśli Słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez nieodpowiednie zachowania, ma lekceważący stosunek do Nauczyciela lub pozostałych Słuchaczy, rażąco narusza porządek szkoły, nietykalność cielesną innego Słuchacza, lub Nauczyciela.

10. Hello English School zastrzega sobie prawo do zmiany Nauczyciela w trakcie kursu z ważnych powodów organizacyjnych.

11. Hello English School prosi Rodziców/Opiekunów o telefoniczne informowanie o dłuższych ( powyżej dwóch godzin ) nieobecnościach Ucznia.

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

1. Słuchacz ma prawo do uczestnictwa w kursie na odpowiednim poziomie z ustalonym harmonogramem zajęć.

2. Postępy Słuchacza są systematycznie oceniane przez Nauczyciela w formie stosownej do wieku i poziomu zaawansowania. Uzyskane oceny zapisywane są w dzienniku zajęć, a Uczeń i Rodzic są regularnie informowani o wynikach w nauce.

3. Uczeń otrzymuje bezpłatne materiały dodatkowe i  pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć.

4.  Na koniec roku szkolnego Słuchacz, który ukończył dwa semestry nauki lub jeden poziom zaawansowania, otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

5. Rezerwacja miejsca na kursie następuje po podpisaniu Umowy z Hello English School oraz po dokonaniu pierwszej wpłaty.

6. Obowiązkiem Słuchacza jest regularne uczęszczanie na zajęcia i punktualność.

7. Uczeń uzupełnia zaległości we własnym zakresie.

8. Kursant przygotowuje się do zajęć; odrabia prac domowe, przygotowuje się do wejściówek, dłuższych sprawdzianów, egzaminów próbnych i końcowych, oraz aktywnie uczestniczy w zajęciach.

9. Uczeń dba o bezpieczeństwo, ład i porządek w Hello English School; dostosowuje się do wymogów obowiązujących w budynku i na terenie gdzie odbywają się zajęcia ( zakaz jazdy na rowerze i łyżworolkach, zakaz wprowadzania psów i  palenia papierosów ).

10. Uczeń przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczycieli, jest zdyscyplinowany a w przypadku osób niepełnoletnich bez zgody nauczyciela nie może opuszczać sali lekcyjnej.

11. Słuchacz nie może przeszkadzać w zajęciach, używać na zajęciach telefonu komórkowego lub  innego  sprzętu zakłócającego pracę grupy.

12. Kursant dba o mienie należące do Hello English School ( wszelkie koszty związane z naprawą sprzętu zniszczonego przez Słuchaczy pokrywa Słuchacz, lub w przypadku osób niepełnoletnich, Rodzice/Opiekunowie Słuchacza ).

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2014r. O każdych zachodzących zmianach Hello English School poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły i na stronie internetowej.

error: Zakaz kopiownia zdjęć !!!